Footer

https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2024/04/MI-Apprenticeships-2024_white-800.png

Apprenticeship là chương trình học và ứng dụng ngay tại doanh nghiệp với bằng cấp chính quy từ đại học Châu Âu. Chương trình được triển khai đầu tiên và độc quyền tại Việt Nam bởi LAS Việt Nam.

https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2024/04/MI-Apprenticeships-2024_white_800-768x209.png

Apprenticeship là chương trình học và ứng dụng ngay tại doanh nghiệp với bằng cấp chính quy từ đại học Châu Âu. Chương trình được triển khai đầu tiên và độc quyền tại Việt Nam bởi LAS Việt Nam.